Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

AFYONKARAHİSAR SEVDALISI ADANALI ZİYA'YI TANIYOR MUYUZ (53)

26 Ekim 2020 - 02:13

“Adanalı Ziya ve Evrâk-ı Hazân” Adlı Kitaptan Bir Sayfa
 
Sanat, kültür, dil ve edebiyat meraklısı Türkeli gazetesinin ve köşemizin saygıdeğer okuyucuları. Bugüne kadar günlük olarak yazdığım 52 yazımda, Afyonkarahisar edebiyatına ve Adanalı Ziyâ’ya saygımız gereği, iyi niyetle yapılmış olmakla birlikte büyük hatalar taşıyan bir kitaptaki yanlışları düzeltmeye ve elinde bu kitap bulunanların düzeltmelerine vesile olmaya çalıştım. Bu süre içinde güzel dönüşler ve teşekkürler aldım. Bunlardan en ilginç olanı da edebiyat meraklısı bir okurumuzun, o günkü köşemde fotoğrafını verdiğim sayfadaki hataları elindeki kitap üzerinde el yazımla düzeltmemi rica etmesi olmuştur.
Rabbimin nasip edeceği zaman, sağlık ve bilgi ölçüsünde hatalı okuma yazmaları, bundan sonra haftada bir yazacağım köşe yazımda düzeltmeye devam edeceğim. Bugün üzerinde duracağım şiir yine bir gazel olup, fark edilebilen hatalar metnin üzerinde düzeltilmiş ve hatalı sayfanın fotoğrafı verilmiştir. Gazelin Arap harfli (Yz. 212, vr. 60b-61a; Yz. 68, s. 10-11; Tercümân-ı Hakikat, Nu. 1432, 1 Cemaziyelevvel 1300/20 Mart 1883, s. 2) metinlerden hareketle kurulan Latin harfli metni ve Arap harfli metinleri de verilmiştir.
Değerlendirmeyi yine akıl, vicdan ve bilim ehline bırakıyorum.

GAZEL
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün
 
Eğerçi dil-rübâdan dûr düşmek hayli mihnetdir
Rakîb-i bed-likâyı görmemek de başka devletdir
 
Başında pârelensin atlas-ı ikbâli gerdûnun
Ki her gün sevb-i dânişden biri bir dûna hil'atdir
 
Bakılsa göz açılmaz da'vâ-yı keşf-i hakîkatden
Garaz ma'nâda ammâ kesb-i rif'at gasb-ı şöhretdir
 
Mehâm-ı hicr-i dil-dûzun bak işte cânıma yetdi
Yetiş ey mest-i nâzım gel yeter eyyâm-ı firkatdir
 
Nedir bu inkılâb-ı müstemir dolâb-ı 'âlemde
Hezârân 'akl-ı kâmil burada ser-gerd-i hayretdir
 
Yazık takdîre bühtân eyleme vazgeç 'atâletden
Ta'assub-perverâ artık çalış hengâm-ı gayretdir
 
Tehiyse kîse-i nakdin ne gam ey kalb-i pür-temkîn
Bilirsin ağniyânın ekseri erbâb-ı hissetdir
 
Eğer nefsince dahli yoksa da derpîş eder 'âkıl
Cihânda hâdisâtın her biri bir gûne 'ibretdir
 
Ne var rağbet-nümâ-yı manzar-ı pây-ı vatan olsam
Ziyâ çokdan beri câyım nişîmen-gâh-ı gurbetdir
 

Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 212, vr. 60b-61a

Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 68, s. 10-11

Tercümân-ı Hakikat, Nu: 1432, 1 Cemaziyelevvel 1300/ 20 Mart 1883, s. 3.

(HAFTAYA DEVAM EDECEK)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum