Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

AFYONKARAHİSAR SEVDALISI ADANALI ZİYA'YI TANIYOR MUYUZ (50)

22 Ekim 2020 - 08:58

“Adanalı Ziya ve Evrâk-ı Hazân” Adlı Kitaptan Bir Sayfa
 
Adanalı Ziyâ’nın, dünkü yazımızda fotoğrafını vererek hataları üzerinde durduğumuz Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün vezniyle yazılan gazelinin Arap harfli metni, Konya Mevlana Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi’nde kayıtlı el yazması bir mecmuada (Yz. 212, vr. 62b; Yz. 68, s. 13 ve yine Arap harfleriyle yayımlanan Tercümân-ı Hakikat (Nu. 1560, 15 Şevval 1300/ 18 Ağustos 1883, s. 2) gazetesinde yer almaktadır. Gazelin bu nüshalardan hareketle oluşturulmuş Latin harfli metni ve el yazması metinleri bugünkü köşemizde verilmiştir.
 
GAZEL
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
 
Nefh-i i'câz-ı lebinden rûh-i 'İsâ gark-ı nûr
Hâk-pâyından yed-i beyzâ-yı Mûsâ gark-ı nûr
 
Mâha teşbîh eylemek haddim mi vech-i pâkini
Gün yüzünden günde yüz mihr-i mu'allâ gark-ı nûr
 
Sîne sâf oldukca endâmınla fart-ı şevkden
Bak olur hem-vâre mir'ât-i mücellâ gark-ı nûr
 
Cân verirsem 'aşkına başın’çün ey reşk-i melek
Çekme pây-ı lûtfunu olsun musallâ gark-ı nûr
 
İnşirâh-ı sîneden yâ 'aks-i sâkîden midir
Böyle çeşmimde durur câm-ı musaffâ gark-ı nûr
 
Öyle bir bütsün ki sen ey mazhar-ı nûr-ı İlâh
İktirânından hezârân Lât ü 'Uzzâ gark-ı nûr
(Şiirin tenkitli metni, yakında yayımlanacak olan “ADANALI ZİYA ve ŞİİRLERİ” adlı kitabımızda verilmiştir).

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum