Reklam
Ali AKSOY

Ali AKSOY


SULTAN GENÇ OSMAN SALTANATI (1618-1622)

01 Nisan 2018 - 17:43

SULTAN GENÇ OSMAN  SALTANATI (1618-1622)

 

Genç Osman 1606 yılında doğdu.Birinci Sultan Ahmet’in oğlugur.Tahta çıktığında on dört yaşında idi. Onsekiz yaşına geldiğinde Hotin(Polonya) seferine çıktı.Büyük masraf ve zayiata mal olan bu seferde esaslı bir sonuç alınamadı.

        Genç Osman Hacc’a gitmek istedi. Yeniçeriler bunu kendilerinin  ortadan kaldırılacağına  bağladılar. Ayaklandılar. Birinci Mustafa’yı tahta geçirdiler. Sultan  Osman’ı  Yedikule zindanında boğdurdular.

         Devleti  ıslah etmeye  niyetli  olan  Genç  Osman,  gençliğinin  ve  tecrübesizliğinin  kurbanı  olmuştur. Ölümünden sonra  Yeniçeriler  edepsizce  zorbalığı  ele  aldılar.  Anadolu’da  da  ayaklanmalar oldu.  Osman’ın  ölümü  imparatorlukta  çok  acı   AĞITLARA  yol  açtı.

 

 

          GENÇ  OSMAN’A  AĞIT

 

Sultan Osman  eydür,gam değil  hele

Bu,  Hâk  cânibinden  ölüm  değildir

Tutup  ahret  göçün  girmişim  yola

Bu  işleri  eden  kulum  değildir1

 

Meyitimden  yanar  cahîm’in nârı

Hizmetimde  durur  yetmiş  bin  hûri

Gün’dür  her  birinin  yüzünün  nûru

Bu  sırrı  bilmeyen  âlim değildir

 

Gaziyim,  dünyada  ettim  savaşım2

Âhir  son  demimde  döktüler  yaşım

İmam  Hasan,  Hüseyin’dürür  yoldaşım3

Şehit  oldum,  bana  zulüm  değildir

 

Emr-i  Hak’la  cinan  bağında  uçarım

Âhiret  yakındır,  nice  geçerim

Cana  hayat  verir  dâim  içerim

Kevserden  gayrısı  dolum  değildir

 

MUSTAFA  der,  bana eden  vezirdir4

Hak  bilir  kim  üstümüzde  nâzırdır 

Firdevs-i  âlâda  tahtım  hazırdır

Mevlâ,  kulu  gibi  zalim  değildir

 

1)KUL:Asker.Genellikle Yeniçeri.Bu koşmayı söyleyen ozan Kul  Mustafa,  Yeniçeri  olduğu  için  ocağını  temize  çıkarmak  istiyor. Genç Osman  olayını  Yeniçeriler  yapmış  isede  öldürülmesini  istememişlerdi.  Şehzade  Mustafa’nın  anası  ile  Sadrazam  Davut  Paşa,  Sultan  Osman’ın  yeniden tahta  geçerek  kendilerini  cezalandıracağından  korktukları  için  Yedikule  zindanında  gizlice  boğdurmuşlardı.  Nitekim  son  dörtlükte  <<bana  eden  vezirdir>>  sözü  ile  gerçek  söyleniyor. Son mısradaki  <<Kul>>  asker  değil,<<abd>>  yani  Tanrı’ya göre  insandır.  2)  Sultan  Osman  yaptığı  Lehistan  seferinden  dolayı  Gazi  sanını  almıştı.  3)   Bu  imamların  şehit  edilmesi  olayını  kendi  öldürülmesine  yakın  buluyor.  4)   Sadrazam  Davut  Paşa.

Kaynak: Öztelli C.Uyan Padişahım S.25

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum